Không Kỳ Thị Vùng Miền, nhưng không thể né tránh việc Người Các Vùng Miền của Việt

Không Kỳ Thị Vùng Miền, nhưng không thể né tránh việc Người Các Vùng Miền của Việt Nam có sự khác biệt Rất Rõ Nét! Hôm nay tôi bàn đến 1 khía cạnh nhỏ!

Đó là Quan Điểm về Giai Cấp của người Miền Bắc và người Miền Nam!

Người Miền Bắc có quan điểm phân biệt Giai Cấp rõ nét hơn Miền Nam! Trong cách xưng hô đối xử giữa họ với cấp thấp hơn như người ăn kẻ ở hay nhân viên phục vụ là thấy rõ! Họ hay gọi nhân viên phục vụ là Mày và xưng Ông hay Bố, hay tương tự vậy để thể hiện rõ Giai Cấp Bề Trên của mình!

Họ cũng quan trọng Hà Nội Gốc, hay người Phố Cổ, hay đại loại xuất thân từ một Giai Cấp Quý Tộc ngày xưa, luôn tự hào và tôn trọng điều đó!

Họ cũng thích thể hiện mình là Quý Tộc, là Giai Cấp Bề Trên, đi ra đường có 2, 3 người hầi kẻ hạ giúp việc bế con cho mình này kia!

Người Miền Nam cũng có nhưng ít hơn nhiều! Ngay cả giới Giàu Có Miền Nam giờ sống ở nước ngoài khi xưa vẫn không như vậy!

Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao với quan điểm Phân Biệt Giai Cấp như vậy, Người Miền Bắc lại dùng Chủ Nghĩa Cộng Sản, một chủ nghĩa xoá bỏ Giai Cấp, để tuyên truyền và là công cụ quan trọng để chiến thắng trong chiến tranh Bắc Nam mấy chục năm trước?

Tại Sao?

< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i > 🍻🍻🍻